2018. március 18., vasárnap

Nagyböjti kalendárium – 2018. március 18., nagyböjt 5. vasárnapja


 

Nagyböjti kalendárium – 2018. március 18., nagyböjt 5. vasárnapja


Idei nagyböjti készületünkben az Ószövetségi Szentírást idézzük napról napra. Készüljünk együtt Jézus megváltó kereszthalálára és a feltámadásának ünnepére!


„Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.

Többé nem lesz szükség arra, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: »Ismerd meg az Urat,« mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr –, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.” (Jer 31,33-34)
Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


Ferenc pápa: Ne csak nézzük a feszületet, hanem nézzünk bele Jézus sebeibe!


 

Ferenc pápa: Ne csak nézzük a feszületet, hanem nézzünk bele Jézus sebeibe!


Március 18-án, vasárnap délben a Szentatya az Apostoli Palota ablakából elimádkozta az Úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel. Beszédében arra biztatott, hogy lássuk meg Jézus szívét, érezzük át az ő irántunk érzett személyes szeretetét. Ferenc pápa beszédének teljes fordítását közöljük.


Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
A mai evangélium (vö. Jn 12,20–33) Jézus utolsó napjainak egyik eseményét beszéli el. A jelenet Jeruzsálemben játszódik, ahol azért tartózkodik, hogy megünnepelje a zsidó húsvétot. Erre a szertartással kísért ünneplésre görögök is érkeztek; vallási érzésektől vezérelt emberekről van szó, akiket vonzott a zsidó nép hite, és akik, mivel hallottak erről a nagy prófétáról, odamennek Fülöphöz, a tizenkét apostol egyikéhez, és azt mondják neki: „Szeretnénk látni Jézust” (Jn 12,21). János kiemeli ezt a mondatot, melynek középpontjában a látni ige áll, mely az evangélista szóhasználatában azt jelenti, hogy túllépünk a felszínen, hogy megragadjuk egy személy titkát. Az ige, amelyet János használ, a „látni”, azt jelenti, hogy a szívéig hatolni, látásunkkal, megértésünkkel a személy belsejéig, legbelsejéig hatolni.
Jézus reakciója meglepő. Sem igennel, sem nemmel nem válaszol, hanem azt mondja: „Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsőüljön” (Jn 12,23). Ezek a szavak, melyek első látásra hallatlanra veszik ezeknek a görögöknek a kérését, valójában megadják az igazi választ, mert aki meg akarja ismerni Jézust, annak a keresztbe kell néznie, ahol kinyilvánul az ő dicsősége. Bele kell néznie a keresztbe. A mai evangélium arra hív, hogy fordítsuk tekintetünket a feszületre, amely nem dísztárgy, nem is ruházati kiegészítő – mellyel időnként vissza is élnek! –, hanem egy szemlélendő és megértendő vallási jelkép. A megfeszített Jézus képében Isten Fia halálának titka mint a legnagyobb szeretetcselekedet tárul fel, mely az élet és az üdvösség forrása minden kor emberének. Sebeiben nyertünk gyógyulást.
Érdemes elgondolkodni: én hogyan nézek a feszületre? Mint egy műtárgyra, vizsgálgatom, hogy szép-e, vagy csúnya? Vagy belenézek, belépek Jézus sebeibe, behatolok egészen a szívéig? Meglátom-e Isten misztériumát, aki a megsemmisítő halált is vállalja, akit megfeszítenek, mint egy rabszolgát, egy bűnözőt? Ne felejtsétek: nézni a feszületet, de belenézni a feszületbe! Van egy szép ájtatosság: a Miatyánk elimádkozása mind az öt sebhelyre: amikor imádkozzuk a Miatyánkot, próbáljunk meg behatolni Jézus sebein keresztül egészen a szívéig. Ott megtanuljuk Krisztus titkának mélységes bölcsességét, a kereszt mély bölcsességét.
Jézus egy képet használ arra, hogy elmagyarázza halálának és feltámadásának jelentését: „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz” (Jn 12,24). Meg akarja értetni, hogy életének végső eseményei – a kereszt, a halál és a feltámadás – termékenységet hordozó tettet jelentenek – sebei gyógyítottak meg minket –, ez a termékenység sokaknak hoz gyümölcsöt. Így búzaszemhez hasonlítja magát, amely elrothadva a földben új életet terem. A megtestesüléssel Isten Fia a földre jött, de ez nem elég: meg is kell halnia, hogy kiváltsa az embereket a bűn szolgaságából, és hogy új, szeretetben kiengesztelődött életet adjon nekik. Azt mondtam, hogy „kiváltsa az embereket”, de nem csak általánosságban, hanem hogy kiváltson engem, téged, mindnyájunkat. Valamennyiünkért fizette ezt az árat. Ez Krisztus titka. Menj Jézus sebeihez, lépj be, szemlélj! Nézd Jézust, de belülről!
A búzaszem e dinamizmusának, mely végbement Jézusban, meg kell valósulnia bennünk is, az ő tanítványaiban: magunkévá kell tennünk az élet elvesztésének ezt a húsvéti törvényét, hogy új és örök életet kapjunk cserébe. Mit jelent elveszteni az életet? Mit jelent búzaszemnek lenni? Azt jelenti, hogy kevesebbet gondolunk magunkra, saját érdekeinkre, meg tudjuk látni és megpróbáljuk kielégíteni felebarátaink, különösen a legutolsók szükségleteit. A szeretet cselekedeteit végrehajtani a testükben és lelkükben szenvedők érdekében az evangélium megélésének leghitelesebb módja, nélkülözhetetlen alapja annak, hogy közösségeink testvériségben és kölcsönös elfogadásban növekedjenek. Szeretném látni Jézust, de belülről! Lépj be sebeibe, és szemléld szívének az érted, őérte, énértem, mindenkiért érzett szeretetét!
Szűz Mária, aki szívének szemét mindig Fiára szegezte, a betlehemi jászoltól a Golgota keresztjéig, segítsen minket, hogy rátaláljunk, és megismerjük őt úgy, ahogyan ő szeretné, hogy általa megvilágosítva élhessünk, s az igazságosság és a béke gyümölcseit teremjük a világban!

A Szentatya szavai az Angelus elimádkozása után:
Kedves testvéreim, szívből köszöntelek mindnyájatokat, akik itt vagytok, Rómából és a világ sok részéből érkezett hívek!
Köszöntöm a Szlovákiából és a Madridból jött zarándokokat, a Sant’Agnellóból, Pescarából, Chietiből és Cheremuléból jött egyházközségi csoportokat, a bresciai egyházmegye, valamint a milánói „Romana-Vittoria” esperesi kerület ifjúságát.
Köszöntöm az Olasz Népművészeti Uniót, a rubierai családcsoportokat és a Novi di Modena-i bérmálkozókat.
Tegnap ellátogattam Pietrelcinába és San Giovanni Rotondóba. Szeretettel üdvözlöm a beneventói és manfredoniai egyházmegye közösségeit, és a püspököket – Accrocca és Castoro püspököt –, a megszentelt személyeket, a hívőket, a hatóságokat; köszönöm a meleg fogadtatást, szívemben hordozom mindnyájukat, különösen is a Casa Sollievo della Sofferenza kórház betegeit, az öregeket és a fiatalokat. Köszönetet mondok azoknak, akik előkészítették ezt a látogatást, amelyet tényleg nem fogok elfelejteni! Pió atya áldjon meg mindenkit!
Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek titeket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!


Nagyböjt ötödik vasárnapjaNagyböjt ötödik vasárnapja


 
Az új élet ígérete

Az Isten-látás vágyával ma csatlakozunk azokhoz a lelkes görög zarándokokhoz, akik az evangéliumi beszámoló szerint annak idején így fordultak Jézus egyik apostolához, Fülöphöz: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” Egészen biztosan állíthatjuk, hogy lelkesedésük nem csupán kíváncsiságból fakadt. Kérésük jelzi, hogy Jézus tanításának és cselekedeteinek híre távolabbi vidékekre is eljutott, és most látni szeretnék azt, akiről a hihetetlen történetek szólnak. Hittel és jóindulattal keresik Jézust, szeretnék őt személyesen is megismerni, hallgatni. Kicsit sajnáljuk, hogy az események ezután más fordulatot vesznek és János evangélista nem jegyzett le semmit arról, hogy találkoztak-e személyesen Jézussal. Fellépésük megemlítésével az evangélista mintha csak arra törekedne, hogy bemutassa a lassanként felálló két tábort, az egyik oldalon azokat, akik lelkesen hallgatják és hittel fogadják Jézust, a másik oldalon azokat, akik hitetlenül elutasítják őt.
A jelenet ebben a megközelítésben ösztönzés, hogy mi is odaálljunk valamelyik oldalra. Számunkra sem lehet elegendő az, ha valamiféle emberi kíváncsiság vezet minket az Úrhoz. Talán arra sincs jelen esetben szükség, hogy fogadalmakat tegyünk, hogy nem fogjuk sem elhagyni, sem megtagadni Jézust, hanem kitartunk mellette. Az ilyen magabiztos keresztény számára legyen figyelmeztetés, hogy az áruló éppen a legszűkebb tanítványi körből, az apostolok köréből került ki, de még a többi apostol hite is több próbatételen esett át. Gondoljunk csak Péterre, aki meglehetősen gyáva módon tagadta meg Mesterét szenvedésének óráiban, igaz, rögtön megbánta bűnét és később volt lehetősége jóvátenni azt. A nagy lelkesedés helyett elégedjünk meg szívünk érzésével, az Úr utáni vágyakozással. Az a szándék legyen bennünk, hogy kövessük, elkísérjük őt a szenvedések útján.
A görögök kérdése után János evangélista Jézus beszédét közli, amely így kezdődik: „Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia.” Az Úr jól tudja, hogy eljött a megváltás ideje. Eljött az ő áldozatának, önfeláldozásának az ideje. Magként hull a földbe, hogy újjászülethessen. Meg kell halnia, hogy feltámadhasson az örök életre. Amikor arról beszélünk, hogy Jézus emberré lett, akkor ebben az is benne van, hogy meghalt, mert a halál is hozzátartozik az ember életéhez. Jézus nem csak az emberi élet szép oldalát vállalta, hanem azt is, hogy szenvedjen és meghaljon. Minden újjászületés megsemmisülésből fakad. Minden újjáéledés elmúlásból fakad. Mindenki feltámadása a halálból fakad. Kikerülhetetlen ajtó a halál, amelyen Jézus is átlépett. Értünk, minden emberért vállalta a szenvedést és a halált. Ennek ismerete indítson minket, hogy felvegyük keresztünket és vele vigyük azt életünk napjaiban, mígnem megérkezünk ahhoz a kapuhoz, amely mögött nem a semmi, nem a sötétség, hanem Isten és az ő ajándéka, a mennyország vár minket. Ha kitartok Jézus mellett a kereszthordozásban, akkor Isten kegyelmének köszönhetően részesedni fogok a feltámadásban is. Minden meghalásban benne van az új élet ígérete, az örök élet ígérete.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus, te példát mutattál életeddel és haláloddal. Példát mutattál nekünk az imában és a szenvedésben. Taníts meg mindkettőre! Nem félek attól, hogy megváltozom, mert tudom, hogy közelebb kerülhetek hozzád. Szeretnék az imában elcsendesedni, az Istenre hallgatni, és hagyni, hogy tetszése szerint alakítson engem. Szeretnék bátorságot kérni a szenvedéshez, az elhagyatottsághoz, hogy eljuthassak oda, hogy az élettől már semmit se várjak, hanem mindent Istentől várjak. Jézusom, te buzgó voltál az imában és erős a szenvedésben. Taníts engem erényeidre!


2018. március 15., csütörtök

Nagyböjti kalendárium – 2018. március 15.Nagyböjti kalendárium – 2018. március 15.

Idei nagyböjti készületünkben az Ószövetségi Szentírást idézzük napról napra. Készüljünk együtt Jézus megváltó kereszthalálára és a feltámadásának ünnepére!

„A kicsiny ugyanis irgalmat talál, de kemény fenyítés vár a hatalmasokra, mert Isten nem tart senki személyétől, és nem fél senki rangjától, hisz a kicsinyt is, a nagyot is ő alkotta, s egyaránt viseli gondját mindegyiknek.” (Bölcs 6,6-7)
Urunk, Istenünk, segíts, hogy bűnbánattal megtisztítsuk lelkünket, és bővelkedjünk jócselekedetekben. Engedd, hogy őszinte szívvel megtartsuk parancsaidat, és bűntelen lélekkel üljük meg Húsvét szent ünnepét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.Ámen.


Ferenc pápa: A közbenjáró imához bátorságra és türelemre van szükségFerenc pápa: A közbenjáró imához bátorságra és türelemre van szükség

Isten megkönyörül népén Mózes közbenjáró imájára. Ehhez az imához pedig bátorságra és türelemre van szükség – Ferenc pápa erről beszélt március 15-én, a reggeli szentmisén, amelyet a Szent Márta-ház kápolnájában mutatott be.

Homíliájában a Szentatya a napi olvasmányból (Kiv 32,7–14) indult ki, vagyis Mózes és Isten párbeszédéből. Mózes igyekszik elvonni az Úr haragját népéről, amely bálványimádásra tért. Merészen szól a próféta Istenhez, érveket hoz föl neki és emlékezteti rá, mennyit tett már népéért, kihozta őket az egyiptomi fogságból. Kéri, gondoljon Ábrahám, Izsák hűségére. Közvetlenül Istenhez, és szavaiból kitűnik, mennyire megérinti az ügy, mennyire szereti a népét. Nem fél kimondani az igazságot, nem megy bele a „lepénzelős játszmákba”, nem hajlandó eladni a lelkiismeretét. És ez tetszik Istennek – tette hozzá a pápa. Amikor Isten látja, hogy egy lélek, egy ember szüntelenül csak imádkozik, meghatódik.
Nincs kenőpénz. Én a néppel és veled vagyok – ezt közvetíti Mózes közbenjáró imája: olyan imádság ez, amelyik érvel, bátran az Úr arcába mondja a dolgokat és türelmes. Türelem kell a közbenjáró imához. „Nem ígérhetjük meg valakinek, hogy imádkozunk érte, aztán elintézzük egy Miatyánkkal vagy egy Üdvözléggyel, aztán odébb megyünk. Nem. Ha te azt mondod, hogy imádkozol a másikért, akkor ezen az úton kell haladnod. És ez türelmet igényel” – magyarázta a pápa.
A hétköznapi életben sajnos nem ritka, hogy a vezetők készek föláldozni a vállalkozást, csak hogy mentsék önös érdekeiket, és így beváljon a számításuk. Mózes azonban nem megy bele a kenőpénz logikájába, ő a néppel van, és a népért harcol. A Szentírás tele van a kitartás, a türelmes előre haladás példáival, mint a kánaáni asszony vagy a jerikói vak története.
A közbenjáró imához két dolog szükséges: bátorság, vagyis parrézia és türelem. Ha azt akarom, hogy az Úr meghallgassa azt, amit kérek, akkor mennem kell és kopogtatnom kell Isten szívének ajtaján. „Menni és kopogtatni… Mert a szívem benne van a kérésemben! Ha a szívem nem azonosul azzal a szükséglettel, azzal a személlyel, amiért vagy akiért imádkozom, akkor nem is lesz meg a kérésemben se a bátorság se a türelem.”
Ferenc pápa így fogalmazta meg a közbenjáró ima módját: érezzük az ügyet a magunkénak, harcoljunk érte, haladjunk előre és böjtöljünk. „Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy szabadon imádkozzunk őelőtte, mint az ő gyermekei. Hogy kitartóan, türelemmel imádkozzunk. De legfőképpen azt, hogy úgy imádkozzunk, hogy tudjuk: az Atyával beszélünk, és ő meghallgat minket. Az Úr segítsen minket fejlődni ebben a közbenjáró imában!” – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.


Nagyböjt negyedik hét csütörtökjeNagyböjt negyedik hét csütörtökje


A tegnapi evangéliumi rész témája az volt, hogy a Fiú egyedülálló kapcsolatban, teljes egységben van az Atyával. Ezt folytatja a mai részlet, amelyből megtudjuk, hogy az Atya tanúskodik arról, hogy Jézus az ő Fia, az ő küldötte. A mennyei Atya a Fiúra, Jézusra bízza üdvözítő tervének megvalósulását, a megváltás művét. Az ember üdvössége Jézustól függ. Az ő halála hozza meg számunkra a teljes kiengesztelődést az Atyával és ő segít minket abban, hogy életünk, majd halálunk után eljussunk az Atya örök országába, a mennybe. Ezt a titkot Jézus azért mondja el a népnek, hogy mindenki higgyen benne, fogadják el tanítását és legyenek a követői. A hithez az szükséges, hogy az ember meggyőződjön a tanítás igazságáról. Jézus olyan dolgokat állít magáról, származásáról, küldetéséről, amelyek nem tartoznak az emberi megtapasztalás körébe, tehát valami más bizonyíték kell arra, hogy állításai valóban igazak.
Bizonyítékként az említi, hogy az Atya tesz róla tanúságot, amikor általa természetfeletti jeleket mutat. A csodák ugyanis szintén nem tartoznak a természetes világ rendjéhez, a betegek nem természetes, hanem rendkívüli módon gyógyulnak meg. E természetfeletti jelek bizonyítják azt, hogy Jézus nem csupán ember, hanem természetfeletti hatalommal rendelkező Isten is.
© Horváth István Sándor

Imádság

Uram, ne engedd, hogy szívemet a vagyonhoz kössem. Őrizz meg attól, hogy szívem behájasodjon és megátalkodottá legyen. Tedd fülemet hallóvá és szívemet értővé! Add, hogy felismerjelek, amikor a nyomor botrányába öltözve felém közeledsz! Add, hogy a gazdagok jóléte láttán szívemben ne szülessen irigység, hanem végső sorsukra tekintsek! Jó nekem a te sátradban vigasztalódnom, legyen hát elég nekem a te kegyelmed!